برای آشنایی بیشتر با ما لطفا در کانال و گروه های تلگرامی زیر عضو بشین. هر گروه مربوط به یکی از دوره های تخصصی است.

فلسفه برای کودک

برای عضویت در گروه روی لینک زیر کلیک کنین:

اگه دغدغه فرهنگی دارین، می تونین در این گروه مطرح کنید تا با همفکری بقیه اعضا بتونیم ازش استفاده کنیم. این گروه جایی برای افراد خاص با ایده های خاصه.

برای عضویت در گروه روی لینک زیر کلیک کنین: