فبک: فلسفه برای کودک

گروه تلگرامی فلسفه برای کودک ویژه والدینی که تمایل دارن فرزندانی خلاق و اهل فکر تربیت کنن

برای عضویت در این گروه تلگرامی لطفا +اینجا را کلیک کنید

جامعه امروز معنای زندگی را فراموش کرده وبه کوچک وبزرگ رحم نمیکند همه را برای نزاع بقا تربیت میکند.اگر نتوانیم مقابله کنیم همه ی مارا به ورطه نابودی خواهد کشاند قبل از اینکه زندگی کنیم. رسانه به عنوان ابرسلاح این سیستم کارش را خوب انجام میدهد.

اما وظیفه ‌ما چیست ؟! تربیت فرزندانی کندوکاو گر پرسشگر استدلالگر ومتفکر که درباره ی هرموضوعی فکر کند وطلب علت کند واین امر محقق نمیشود مگر با همکاری والدین وآموزشگاهها همه باهم باید فرزندانی آگاه بسازیم آنها معنای زندگی را درک خواهند کرد وبه دیگران نیز نشان خواهند داد جامعه ی ایده آل فردای ما منوط به عملکرد امروز ماست.

ما در کارگاه فلسفه با کودکان یا همان فبک

با بازی های جذاب ونمایش ویه عالمه ابزار دیگه  بچه هامون رو به داشتن ذهنی پرسشگر دعوت میکنیم که بهشون کمک میکنه تا بتونن فکری قویتر داشته باشن اونها با تقویت قدرت تصمیم گیری حل مسئله وفن چیستی وچرایی یاد خواهند گرفت هر  آموزه ای را نپذیرند در دنیایی که آسیب های اجتماعی ورسانه ای بیداد میکند فرزندان ما به جد نیاز دارند تا مستقلا فکر کنند وتصمیم بگیرند‌

عاقبت اندیشی تعبیر خوبیست که میتوان در نتیجه ی تفکر خوب به آن دست یافت.  وقتی ما اونها رو به سلاح استدلال و پرسشگری مجهز میکنیم میتوانیم بگوییم جلوی درصد زیادی از آسیب ها در نوجوانی و جوانی را خودشان خواهند گرفت چرا که دیگر به هر دعوتی پاسخ نخواهند داد.